ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

โทร 0850116572

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0619731887

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

กองช่าง

                       
                   
                

นายวิมาน  ฐานวิเศษ

ผู้อำนวยการกองช่าง

       
                     
                   
     

นายปรเมฆ  ทาขุลี

นายช่างโยธา

         

นายมานพ เปร่งคอนสาร

ผู้ช่วยนายช่างโยธา