ผู้บริหาร

 

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

กองคลัง

                       
                   
                

นางวารีรัตน์ ภูมิคอนสาร นักวิชาการเงินและบัญชี

       
                     
                 
      นางสาวอัษฎาพร เพียรราษฎร์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    

นางมยุรี เหลาแพง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

และบัญชี

      นางสาววันทนี ปั้นช้าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
                     
                     
     

 นางสาววรรณวลี ศรีขาว

     เจ้าพนักงานธุรการ