ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

โทร 0850116572

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0619731887

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

งานการศึกษา

                       
                   
                

นางพิกูลทอง ไชโส

นักวิชาการศึกษา

       
                     
               
     

นางสันทะยา ไชยมิ่ง

ครูผู้ดูแลเด็ก

   

นางอรุณ เบ็ญพรม

ครูผู้ดูแลเด็ก

   

นางพรสววรค์ มุขธระโกษา ครูผู้ดูแลเด็ก

 
                     
               
      นางสุนันทา ใหม่จันทร์ ครูผู้ดูแลเด็ก    

นางสาวราตรี คงสอน

ครูผู้ดูแลเด็ก

   

นายสาธิต เชื้อสามารถ

ผู้ดูแลเด็ก

 
                     
               
     

นางอรพรรณ ปลื้มญาติ

ผู้ดูแลเด็ก

   

นางกรรณการ์ คงน้อย

ผู้ดูแลเด็ก

   

รัสมี ไชยมิ่ง

ผู้ดูแลเด็ก