ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

                       
           นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
085-5011-6572
         
                 
       นายชนัญญู ศรีขลา
รองนายก อบต.ดงบัง
06-1973–1887
       นายจำเริญ ศรีขลา
รองนายก อบต.ดงบัง
08-1470-8652
     
                   
          นางสาวอนุสรา แปลา
เลขานุการนายก อบต.ดงบัง
09-9879-0046 
         
                     
                     
                      

 

หัวหน้าส่วนราชการ

                       
          นางนฤชล พิมเพ็ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
09-4496-9886
         
                 
      นายวิมาน ฐานวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง
08-6859-2527
      นายสาธิต ตรงประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
08-3140-2856
     
                     
         

 นางวารีรัตน์ ภูมิคอนสาร
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง
09-8585-5881