ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

สำนักปลัด

                       
                   
                

 นายสาธิต ตรงประสิทธิ์ นักบริหารงานทั่วไป

       
                     
                   
           

 นางธนพร ผกามาศ

นักจัดการงานทั่วไป

   

 นางนิตยา จรูญชาติ

นักพัฒนาชุมชน

 
                     
               
       นางสาวณิชนันทน์ ตราเงิน บุคลากร    

นางสาวไปรยา เรืองเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    นายเกียรติศักดิ์ ตลับเพชร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร   
                     
               
       นายกิจเกษม อินทร์ชัยศรี
ผู้ช่วยนิติกร
   

นางสาวนารียา บึงอำพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

   

นางสาวทัศนีย์ ตราเงิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

พัฒนาชุมชน

 
                     
               
     

นางขวัญฤดี นามวิจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล

    นางสาวภานุมาศ โยธาธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
    นายชัชวาล บุญสนอง
พนักงานขับรถยนต์
 
                     
                   
       นางสาวศิวาพร โทนโต๊ะ
คนงานทั่วไป