ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

โทร 0850116572

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0619731887

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

สำนักปลัด

                       
                   
                

นายดำรงค์  จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

       
                     
                 
       นายสาธิต ตรงประสิทธิ์ นักบริหารงานทั่วไป    

 นางธนพร ผกามาศ

นักจัดการงานทั่วไป

   

 นางนิตยา จรูญชาติ

นักพัฒนาชุมชน

 
                     
               
       นางสาวณิชนันทน์ ตราเงิน บุคลากร    

 นางสาววรรณวลี ศรีขาว

เจ้าพนักงานธุรการ

     นางสาวไปรยา เรืองเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
                     
               
       นายเกียรติศักดิ์ ตลับเพชร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร    

 นางสาวทัศนีย์ ตราเงิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

พัฒนาชุมชน

   

 นางสาวนริสรา ทารักษ์

ผู้ช่วยนิติกร

 
                     
               
     

 นางสาวนารียา บึงอำพัน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

     นายชัชวาลย์ บุญสนอง พนักงานขับรถยนต์      นางวนิดา เปร่งคอนสาร คนงานทั่วไป