ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ประเพณีเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดยนายชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภา อบต.และข้าราชการ,พนักงาน,เจ้าหน้าที่ ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านตำบลดงบัง และชาวบ้านได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ทั้ง 9 วัด ในเขตตำบลดงบัง เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ.2565
ที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เพื่อเป็นการเชิดชูพระพุทธศาสนา ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป