ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ระชุม ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังโดยท่านนายชูวิทย์ ร่องแซง ประธานกองทุนฯ ได้ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 โครงการ