ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

ขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นำโดยนายชนัญญู ศรีณรงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นางสาวนริสรา แปลา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นางธนพร ผกามาศ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน
นักพัฒนาชุมชน และนางสาวทัศนีย์ ตราเงิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากท่านนายก นายชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ให้เข้าร่วมการขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
ในการนี้ ได้ออกตรวจติดตามให้การช่วยเหลือและเป็นครัวเรือนต้นแบบด้านรายได้ ได้แก่ บ้านนายญาณประทิน โคตรมูล บ้านเลขที่ 150 หมู่ที่ 3 บ้านฝายดินสอ ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ