ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. โดย นายชูวิทย์ ร่องแซง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง คณะผู้บริหารฯ สมาชิก สภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้ดำเนินการสนับสนุน/การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายไทคอนสาร ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตมมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ณ บ้านนายแพ้ว ตลับเพชร บ้านท่าขอนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ