ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-5011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

เตรียมความพร้อมศูนย์พักคอย CI ตำบลดงบัง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09.30 น.
นำโดยนายชนัญญู ศรีณรงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
นางนฤชล พิมเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงบัง นายทรรศยุ เชาว์ผักปัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง
งานป้องกันฯ งานสาธารณสุข กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมศูนย์พักคอย CI ตำบลดงบัง
ณ ศูนย์เรัยนรู้ชุมชนตำบลดงบัง