ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้ดำเนินการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก

วันที่ 5 มกราคม 2565
เวลา 13.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังได้ดำเนินการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
โดย นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร เป็นประธานในการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก โดยมี นายทรงกด ระดากุล ทถอ.คอนสาร และนายดุลยากร โชคแสน ผช.ทถอ.คอนสาร พนักงานเจ้าองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ผ่านการตรวจ ATK มีผลเป็นลบ