ผู้บริหาร

 

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

 

วันที่ 29 ธันวาคม 2564
เวลา 09.30-12.00 น.
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง