ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

 

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 098-452-8059

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

 

วันที่ 29 ธันวาคม 2564
เวลา 09.30-12.00 น.
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง