ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

โทร 0850116572

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0619731887

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มแม่บ้าน

โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562