สมาชิก สภา อบต.ดงบัง

                       
       นางสาคร คงน้อย
ประธานสภา อบต.ดงบัง
             
                 
   นายสายยนต์ ประเสริฐสม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.3
      นายพิชัย ดวงอุไร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.9
         
                     
                     
                     
               
  นายบุญเพียร กุลด้วง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.1
  นายทองอินทร์ เย็นญา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.4
 นายประทีป โป้คอนสาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.5
    นายเสมือน สายศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.6
นายสุวัฒน์ ไขนกขุ้ม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.8