ผู้บริหาร

 

นายชูวิทย์ ร่องแซง
นายก อบต.ดงบัง
โทร 085-5011-6572

 

 

 

ปลัด อบต.

นางนฤชล พิมเพ็ง

ปลัด อบต.ดงบัง

โทร  0944969886

สำรวจความพึงพอใจ

เว็บลิ้งค์

สมาชิก สภา อบต.ดงบัง

                       
       นางสาคร คงน้อย
ประธานสภา อบต.ดงบัง
             
                 
   นายสายยนต์ ประเสริฐสม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.3
       นางนฤชล พิมเพ็ง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
         
                     
                     
                     
               
  นายบุญเพียร กุลด้วง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.1
  นายทองอินทร์ เย็นญา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.4
 นายประทีป โป้คอนสาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.5
    นายเสมือน สายศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.6
นายสุวัฒน์ ไขนกขุ้ม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.8  
 นายพิชัย ดวงอุไร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.9