ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

เว็บลิ้งค์

กองคลัง

                       
                   
                

นางวารีรัตน์ ภูมิคอนสาร นักวิชาการเงินและบัญชี

       
                     
                 
      นางสาวอัษฎาพร เพียรราษฎร์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    

นางมยุรี เหลาแพง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

และบัญชี

   

นายกิจเกษม อินทร์ชัยศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

จัดเก็บรายได้

 
                     
                   
            นางสาวสุภาภรณ์ บุตรสูงเนิน ผู้ช่วยเจ้าที่พัสดุ