ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

เว็บลิ้งค์

โครงการส่งเสริมการลดขยะโดยการจัดทำขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนและหน่วยงาน

โครงการส่งเสริมการลดขยะโดยการจัดทำขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนและหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ