ผู้บริหาร

นายชูวิทย์  ร่องแซง 

นายก อบต.ดงบัง

ปลัด อบต.

นายดำรงค์ จาวสุวรรณวงษ์ 

ปลัด อบต.ดงบัง

เว็บลิ้งค์

งานการศึกษา

                       
                   
                

นางพิกูลทอง ไชโส

นักวิชาการศึกษา

       
                     
               
     

นางสันทะยา ไชยมิ่ง

ครูผู้ดูแลเด็ก

   

นางอรุณ เบ็ญพรม

ครูผู้ดูแลเด็ก

   

นางพรสววรค์ มุขธระโกษา ครูผู้ดูแลเด็ก

 
                     
               
      นางสุนันทา ใหม่จันทร์ ครูผู้ดูแลเด็ก    

นางสาวราตรี คงสอน

ครูผู้ดูแลเด็ก

   

นายสาธิต เชื้อสามารถ

ผู้ดูแลเด็ก

 
                     
               
     

นางอรพรรณ ปลื้มญาติ

ผู้ดูแลเด็ก

   

นางกรรณการ์ คงน้อย

ผู้ดูแลเด็ก

   

รัสมี ไชยมิ่ง

ผู้ดูแลเด็ก